งานวิชาการเขต 1

วันที่ 31  สิงหาคม 2561 งานวิชาการ เขต 1

ด้วยทางโรงเรียนของฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ เขต 1 ได้กำหนดจัดงานวิชาการ เขต 1  ในครั้งนี้ โดยใช้ชื่อว่า  “วิชาการเขต 1 เปิดโลกกว้างการเรียนรู้ยุค 4.0 สู่ 350 ปี มิสซังสยาม” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เพื่อเป็นเวทีและเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการจากการเรียนการสอน  ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพในทุก ๆ ด้าน  ให้ความสำคัญและเน้นทักษะชีวิตในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกกระบวนการทำงานและการรับฟังความคิดเห็นร่วมกันเป็นกลุ่ม  กิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการและกิจกรรมฐานลงมือปฏิบัติจริงของแต่ละโรงเรียน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฐานเสริมความรู้จากสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ ( วิทยาการคำนวณ ) การจัดนิทรรศการของกลุ่มงานจิตตาภิบาล  การจัดกิจกรรมฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มงานปฐมวัย  นักเรียนได้รับความรู้ที่หลากหลายและมีความสนุกสนานจากการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมฐานต่าง ๆ