โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

โครงการ STEM Start up

1 min read

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการ STEM Start up ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ อีกทั้งนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา สร้างนวัตกรรมและมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงานจนสำเร็จ โดยมีการจัดกิจกรรมสอดแทรกกับการเรียนการสอนซึ่งครูกำหนดปัญหาและกิจกรรมให้นักเรียนแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณภาพ

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »