โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

โครงการศิษย์พระคริสต์ นำชีวิตด้วยพระวาจา

1 min read

ฝ่ายจิตตาภิบาล เขต1อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดโครงการศิษย์พระคริสต์นำชีวิตด้วยพระวาจา โดยใช้ฐานความรู้จากหนังสืออพยพโรงเรียนเซนต์หลุยส์นำนักเรียนคาทอลิกตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 คนเข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษามีนักเรียนคาทอลิกจากโรงเรียนในเขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 6 โรงเรียน โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 6 ฐานกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เป็นคาทอลิกได้ศึกษาเรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตคริสตชนให้มากขึ้น

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »