โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2565

1 min read

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้กำหนดการตรวจสุขภาพของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ดำเนินการตรวจโดยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ นักเรียนเข้ารับการตรวจสุขภาพตั้งแต่ระดับเตรียมปฐมวัย - มัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีนักเรียนบางคนประสงค์รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ในโอกาสนี้ด้วย

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »