โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านทักษะด้านภาษาต่างประเทศ

1 min read

เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักภาพภาษาต่างประเทศของบุคลากร ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล ทางโรงเรียนจึงได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรครูทุกท่าน เข้ารับการเพิ่มพูนภาษาอังกฤษจากคุณครูชาวต่างชาติ ในระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2565 และเข้าวัดทดสอบระดับความรู้ CEFR ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »