โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

เด็กปฐมวัยร่วมกิจกรรมกีฬาสี พิกุลเกมส์

1 min read

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เด็กปฐมวัยร่วมกิจกรรมกีฬาสี พิกุลเกมส์ ณ ชานฟรังซีสฮอล์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถของตนเองตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เรียนรู้กฎกติกาและข้อตกลงในการทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ทางระดับปฐมวัยขอกราบขอบพระคุณบาทหลวงชาร์ลส โบโรมิโอ สุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ และผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เซอร์ลูซีลา เนาวรัตน์ คำแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา และคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์หลุยส์ศึกษา ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมพิกุลเกมใครั้งนี้

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »