โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาดูงานแผนกปฐมวัย

1 min read

วันศุกร์ที่ 17 - วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ครูพรกมล เงินเขียว และครูยลลดา จูจันทร์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ได้เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาดูงานแผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ โรงเรียนบ้านคุณแม่ สถานรับเลี้ยงเด็ก "สวนเด็กบ้านเจ้า" อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »