โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

เข้าร่วมอบรมออนไลน์พื้นฐาน ( School bright )

1 min read

วันพฤหัสที่12 - วันศุกร์ที่13 พฤษภาคม 2565 คุณครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาทุกท่านเข้าร่วมอบรมออนไลน์พื้นฐาน ( School bright ) เพื่อเตรียมความความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 ณ ห้องประชุมหลุยส์ 4 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »