โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

อบรมและกิจกรรมต่างๆให้กับนักเรียนคาทอลิก

1 min read

ตลอดปีการศึกษา 2562 บาทหลวงพรชัย แก้วแหวนจิตติการโรงเรียน เซอร์คาโลรีน พันวิลัย และคณะครูคำสอน จัดการอบรมและกิจกรรมต่างๆให้กับนักเรียนคาทอลิกและผู้สนใจทุกระดับชั้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเชื่อศรัทธาในคริสตศาสนา

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »