โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

อบรม เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์  Covid – 19 และการประกันคุณภาพภายใน

1 min read

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563  เวลา 08.30 – 16.00 น.  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้จัดอบรม เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์  Covid - 19 และการประกันคุณภาพภายใน        โดยมีนางวลัยพร  เทวะเวชพงษ์  เป็นวิทยากร  เพื่อให้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ที่ห้องประชุมหลุยส์ 4 ชั้น 2 อาคารเซนต์หลุยส์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »