โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”

1 min read

วันเสาร์ที่ 30 - วันอาทิตย์ที่ 31กรกฏาคม 2565 ฝ่ายบุคลากร ส่งครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา สำหรับครูแกนนำของโรงเรียน” จำนวน 2 คนคือ นางสาวพาวิไล ทาศรีภู และ นายพัฒนา ธรรมดี ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »