โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

อบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ “การศึกษาฐานสมรรถนะ…จากหลักสูตรสู่ห้องเรียน”

1 min read

วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2565 อบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ “การศึกษาฐานสมรรถนะ...จากหลักสูตรสู่ห้องเรียน”ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐมโดยมีคุณครูเข้าร่วมอบรมจำนวน 5 คน คือ นางสุกัญญา ทวีวิทย์ นางสาวรุจิรา ผิวเกลี้ยง นางสาววรินธร วงศ์ประเสริฐผล นางสาวมนณ์ลดา สำราญสุข และ นางสาวรุ้งนภา โคตรนารินทร์

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »