โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง บทบาทครูกับการศึกษาไทยในปัจจุบัน

1 min read

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา08.00-16.00น. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง บทบาทครูกับการศึกษาไทยในปัจจุบัน เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของครูและเกิดแนวคิดในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ โดยมีวิทยากรให้ความรู้คือ อาจารย์ ดร. จิตรา ดุษฏีเมธา ที่ห้องประชุมหลุยส์ 4 ชั้น 2 อาคารเซนต์หลุยส์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »