โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

อบรมพัฒนาครูด้านการดูแลช่วยเหลือเด็ก

1 min read

วันเสาร์ที่ 23 ก.ค. 2565 ฝ่ายบุคลากรได้ส่งครูเข้าร่วมอบรมพัฒนาครูด้านการดูแลช่วยเหลือเด็ก เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อให้เด็กได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ จำนวน 4 ท่านคือ ครูพรกมล เงินเขียว, ครูปวรรัตน์ คีรีคำรณ , ครูยลลดา จูจันทร์ และครูกัญญา พัชรพัสตาภรณ์ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย”ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »