โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเรื่อง การสร้างนวัตกรรม

1 min read

วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ได้จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเรื่อง การสร้างนวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการใชัพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรให้ความรู้ คือ ดร. ชนกนาถ วงษ์คำจันทร์ และ นางสาวโกสุม สุขะเกศ ที่ห้องประชุมหลุยส์ 4 ชั้น 2 อาคารเซนต์หลุยส์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »