โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

สัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2563

1 min read

Library Week 2563
สัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2563
ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ได้จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้ชื่อกิจกรรม“MA.. HA.. SAMOOD..” มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มีกิจกรรมตอบปัญหา กิจกรรมการประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ กิจกรรมการทำหนังสือทำมือ และอื่นๆ ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ณ ชั้น 1 อาคารยอห์น ปอล ที่ 2

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »