โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

1 min read

จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม

จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม

วันอังคารที่ 18 – วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” กระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนสนใจที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝึกทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง การฝึกปฏิบัติและการนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  ผ่านกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยมีกิจกรรมดังนี้ การวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตสู่ยุคดิจิตอล” การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –  ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงรุก (Active learning) ภายในห้องเรียน รวมทั้งนิทรรศการความรู้ “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต” โดยได้รับความสนใจจากคุณครูและนักเรียนเป็นอย่างดี

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »