โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

วันไหว้ครูประจำปี 2563

1 min read

กิจกรรมวันไหว้ครู
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
กิจกรรม “น้อมจิตวันทาบูชาพระคุณครู” ณ ลานฟรังซิส ฮอลล์ โดยคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม เป็นประธานในพิธี และเซอร์คาโรลีน พันวิลัย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วยวจนพิธีกรรม การกล่าวบทบูชาครู จากนั้น คุณพ่อ มาเซอร์ ผู้แทนคณะครู และผู้แทนนักเรียนถวายช่อดอกไม้ เพื่อขอพระพรแก่คณะครู เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครู พร้อมทั้งร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สาม เพื่อมอบเป็นของขวัญแด่คุณครูในโอกาสวันไหว้ครู

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »