โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

รางวัลปิยชนน์ คนการศึกษา ประจำปี 2564

1 min read

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

นางสาวสุรีย์   ตริการช่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลปิยชนน์ คนการศึกษา ประจำปี 2564 จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3

อาคารรัชมงคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

โดยมีนายวิญญู  สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »