โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

รางวัลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) ปีการศึกษา 2562

1 min read

25 สิงหาคม 2563
เซอร์คาโรลีน สมศรี พันวิลัย ร่วมด้วย นางสาวสุรีย์ ตริการช่าง และนายสุทธิพันธ์ รัตนสุต เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร เรื่อง “ ยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ” และรับรางวัลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) ปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยประธานในพิธี คือ นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งทางโรงเรียนได้รับรางวัล ดังนี้
• ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รางวัลเกียรติบัตร มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
• ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รางวัลเกียรติบัตร มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »