โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๕

1 min read

คุณครูที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๕ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ 2563 จำนวน 2 คน คือ นายเกียรติศักดิ์ บุญเพ็ง และนางวรรณา อินทร์พระยา

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »