โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

รับศีลมหาสนิทและรับศีลกำลัง

1 min read

รับศีลมหาสนิทและรับศีลกำลัง

วันอาทิตย์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2022 ณ วัดเซนต์หลุยส์
ฝ่ายจิตตาภิบาล นำนักเรียนคาทอลิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับศีลมหาสนิท จำนวน 3 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับศีลกำลังจำนวน 2 คน โดยมีโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม และโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เข้ารับศีลมหาสนิทจำนวน 14 คน และเข้ารับศีลกำลัง 20 คน โดยมีบาทหลวง เปโตร สานิจ สถะวีระวงส์ เป็นประธานในพิธี

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »