โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

วจนพิธีกรรมปิดปีการศึกษา

1 min read

งานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่ายจิตตาภิบาล จัดให้มีวจนพิธีกรรมปิดปีการศึกษาขึ้นในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ฟรังซิส ฮอลล์ โดยมีบาทหลวงชาญชัย ทิวไผ่งาม เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรต่างๆที่ทรงประทานให้ตลอดปีการศึกษา 2562

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »