โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

พิธีบูชาขอบพระคุณและขอพรพระเจ้าโอกาสเปิดปีการศึกษา 2565

1 min read

ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้จัดกิจกรรม พิธีบูชาขอบพระคุณและขอพรพระเจ้าโอกาสเปิดปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 08:20 น. ณ วัดเซนต์หลุยส์ โดยบาทหลวงสานิจ สถะวีระวงส์ เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย มาเซอร์ลูซีลา เนาวรัตน์ คำแดง คณะครู นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »