โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

พิธีถวายพระพรชัยมงคล โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

1 min read

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 พิธีถวายพระพรชัยมงคล โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานฟรังซิส ฮอลล์ โดยบาทหลวงสานิจ สถะวีระวงส์ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วยวจนพิธีกรรม พิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายพานพุ่มทอง พุ่มเงิน เปิดกรวยถวายราชสักการะ และกล่าวบทอาเศียรวาท การร่วมลงนามถวายพระพรในรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมปณิธานความดี และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย และรักความเป็นไทย

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »