โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น

1 min read

ครูผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น”
(Private School Administrators and Teacher of the Year 2021) ประจำปี พ.ศ. 2564)
สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางสาวสมศรี พันวิลัย ผู้บริหาร
นางสาวกัญญา พัชรพัสตราภรณ์ ครู
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรภา พลซา ครู
นายเกียรติศักดิ์ บุญเพ็ง ครู
นางสาวสกุณา ชำนาญไพร ครู
นางวรรณา อินทร์พระยา ครู
นางสุภาพ เที่ยงดี ครู
นางสาวพรรณภา เล้งพ่วง ครู
นางสาวมยุรี รื่นบุตร ครู

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »