โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น

1 min read

ครูที่ได้รับรางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” ประจำปี 2566 จากสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1.นางสาวเนาวรัตน์ คำแดง ผู้บริหาร
2.นางสาวมยุรี รื่นบุตร ครู
3.นางอรปรียา ปฏิตัง ครู
4.นางวัชรี สิงหพงษ์ ครู
5.นางสาวมนณ์ลดา สำราญสุข ครู
6.นางสาวกัญญา พัชรพัสตาภรณ์ ครู
7.นายสุทธิพันธ์ รัตนสุต ครู

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »