โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น

1 min read

ครูที่ได้รับรางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” ประจำปี 2566 จากสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1.นางสาวเนาวรัตน์ คำแดง ผู้บริหาร
2.นางสาวมยุรี รื่นบุตร ครู
3.นางอรปรียา ปฏิตัง ครู
4.นางวัชรี สิงหพงษ์ ครู
5.นางสาวมนณ์ลดา สำราญสุข ครู
6.นางสาวกัญญา พัชรพัสตาภรณ์ ครู
7.นายสุทธิพันธ์ รัตนสุต ครู

About Post Author

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »