โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

1 min read

ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ร่วมกับฝ่ายบุคลากร เนื่องจากสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ Francis Hall โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา วจนพิธีกรรมเปิดการประชุมโดย บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข กรรมการสมาคมอนุบาลแห่งประเทศไทย ให้การบรรยายพิเศษ เรื่อง โลกที่เปลี่ยนไปกับวิกฤตที่เกิดขึ้น และบทบาทครู ในการพาเด็กสู่ “NEW NORMAL"
ผศ.ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การบรรยายพิเศษ เรื่อง"ทักษะ EF ของมนุษย์ที่พร้อมเผชิญวิกฤต"
นางสาวลลิดา วังตาล นายกสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นประธานดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
วจนพิธีกรรมปิดโดย บาทหลวงชาญชัย ทิวไผ่งาม ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา การสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จากสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทยจำนวน 120 คน
และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาจำนวน 50 คน

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »