โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

1 min read

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนครู เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ณ ห้องประชุมหลุยส์ 3 อาคาร เซนต์หลุยส์ศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »