โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนประจำปี 2566

1 min read

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนประจำปี 2566
นำโดยบาทหลวงสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ประธานการประชุม
บาทหลวงศวง วิจิตรวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
บาทหลวงฉลองรัฐ สังขรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
บาทหลวงวิทยา เขียวประไพ ผู้ทรงคุณวุฒิ
บาทหลวงพรสรร สิงห์ชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
เซอร์ลูซีลา เนาวรัตน์ คำแดง กรรมการและเลขานุการ
น.ส.สุรีย์ ตริการช่าง ผู้แทนครู และ น.ส.สลีลา คณภากรกุล ผู้แทนผู้ปกครอง
ณ ห้องประชุมหลุยส์ 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »