โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ปฐมวัยร่วมกิจกรรมกีฬาสี (พิกุลเกมส์)

1 min read

วันที่ 10 มกราคม 2563 เด็กระดับปฐมวัยร่วมกิจกรรมกีฬาสี (พิกุลเกมส์) ณ บริเวณโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา กิจกรรมกีฬาสีเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถของตนเองตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เรียนรู้กฎกติกาและข้อตกลงในการทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »