โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

นิเทศกัลยาณมิตร จากคณะกรรมการฝ่ายปฐมวัย

1 min read

วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาทุกห้องเรียน ได้รับการนิเทศกัลยาณมิตร จากคณะกรรมการฝ่ายปฐมวัยของฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมลฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับคณะกรรมการระดับปฐมวัยจากเขต 4 ของฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมลฑลกรุงเทพฯ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเติมเต็มซึ่งกัน และกัน

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »