โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

นักเรียนระดับปฐมวัยทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เด็ก

1 min read

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กระดับปฐมวัยทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เด็ก สวนจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้นอกห้องเรียนตามแหล่งเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและมีความสุขสนุกสนานรู้จักระมัดระวังความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »