โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต

1 min read

ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต โดยจัดให้มีเครื่อง Server และอุปกรณ์ Access Point (Wi-Fi) ใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการดำเนินงานภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »