โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

งาน “ฉลอง 60 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา-วิริยาลัย-เซนต์ไมเกิ้ล”

1 min read

วันที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา  ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เซนต์หลุยส์ศึกษา-วิริยาลัย-เซนต์ไมเกิ้ล  และสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์หลุยส์ศึกษา  ได้จัดงาน “ฉลอง 60 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา-วิริยาลัย-เซนต์ไมเกิ้ล”  เพื่อฉลอง 60 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา-วิริยาลัย-เซนต์ไมเกิ้ล  พบปะสังสรรค์ระหว่างครูและศิษย์  ร่วมงานกตัญญุตาคุณครูที่เกษียณอายุงาน  และรายได้ส่วนหนึ่งเข้ากองทุนครู และพัฒนาสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียน

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »