โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

งานเซนต์หลุยส์ไนท์ ครั้งที่ 28

1 min read

    โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาจัดงานเซนต์หลุยส์ไนท์ ครั้งที่ 28 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน แสดงออกอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพของตนเองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »