โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ค่ายรวมมิตรศิษย์เซนต์ปอลฯ ครั้งที่ 13

1 min read

เซอร์คาโรลีน สมศรี พันวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายรวมมิตรศิษย์เซนต์ปอลฯ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม – วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2019 ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม ในหัวข้อ “พระเจ้าทรงเห็นทุกสิ่งที่ทรงสร้างนั้นดีมาก” (ปฐก 1:31) เพื่อศึกษาพระสมณสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส “ Laudato Si : ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า” ร่วมเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในระหว่างศิษย์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ต

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »