โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรม OPEN HOUSE

1 min read

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ระดับปฐมวัยทุกห้องเรียน จัดกิจกรรม OPEN HOUSE สายใยรักบ้านและโรงเรียนร่วมกับงานวันวิชาการขั้นพื้นฐาน ณ บริเวณโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กได้นำเสนอผลงานร่องรอยการเรียนรู้ผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบโครงการ (PROJECT APPROACH ) อันเป็นการเรียนรู้แบบลุ่มลึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อสงสัยหรือความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »