โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรม Open house

1 min read

กิจกรรม Open house
วัน พุธ ที่ 17 มีนาคม 2564
ระดับปฐมวัยจัดกิจกรรม Open houseเป็นกิจกรรมที่นำเสนอผลงาน ร่องรอยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึก ตามความสนใจของเด็ก เด็กๆมีโอกาสได้สืบค้นด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ได้คำตอบในสิ่งที่ตนเองสงสัยและอยากรู้ วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้นำเสนอสิ่งที่ตนเองค้นพบและเกิดการเรียนรู้ เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เด็กได้แสดงความสามารถและศักยภาพของตนเองในการนำเสนอข้อมูล รวมทั้งปลูกฝังให้เด็กๆรักการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีกสารที่หลากหลายจากแหล่งการเรียนรู้

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »