โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรม English Camp

1 min read

กิจกรรม English Camp

วัน พฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564

          ระดับปฐมวัยจัดกิจกรรม English Camp ณ บริเวณลานฟรังซิสฮอลล์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โดยจัดเป็นกิจกรรมฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเช่นการทักทาย การตั้งคำถาม การฟังคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่ง วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของเด็ก เด็ก

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »