โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรม English Camp 2023

1 min read

วันจันทร์ที่ 2 - วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม English Camp 2023 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 96 คน ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อส่งเสริมนักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ และเพิ่มพูนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมฐานที่เน้นทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษรวมทั้งการลงมือปฏิบัติจริงจากสถานที่และแหล่งการเรียนรู้จริง ณ ฟาร์มแกะ  จังหวัดนครนายก

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »