โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

1 min read

กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ด้วยการเลือกตั้งสภานักเรียนแบบออนไลน์ขึ้น สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญการเป็นผู้นำ-ผู้ตามที่ดีและมีความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ของแต่ละบุคคล เป็นการเรียนรู้รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »