โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรม “ศิษย์น้อม วันทา บูชาครู”

1 min read

วันที่ 13 มกราคม 2566 กิจกรรม “ศิษย์น้อม วันทา บูชาครู” ฝ่ายบุคลากรจัดกิจกรรมวันครูในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ณ ลานฟรังซิสฮอลล์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นครู ในฐานะที่เป็นวิชาชีพชั้นสูง ขณะเดียวกันเป็นการมอบขวัญและกำลังใจแก่ครู ผู้ทุ่มเท เสียสละ อบรม สั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต ดั่งคำขวัญวันครู ปี 2566 “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »