โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรม วันลอยกระทง

1 min read

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม วันลอยกระทง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ได้สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีมาแต่โบราณภายในงานมีการประกวดทำกระทงทั้งความสวยงามและช่วยรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม มีการประกวดรำวงมาตรฐาน โดยจัดให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »