โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรม กีฬาสีระดับปฐมวัย

1 min read

กิจกรรม กีฬาสีระดับปฐมวัย
วัน ศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564
ระดับปฐมวัยจัดกิจกรรมกีฬาสี ณ บริเวณลานฟรังซิสฮอลล์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โดยจัดเป็นเกมการละเล่นต่างๆที่เหมาะสมกับเด็ก และไม่เน้นในเรื่องของการแข่งขัน แต่เป็นกิจกรรมที่เด็กต้องให้ความร่วมมือในการเล่นหรือการทำกิจกรรม และเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงศักยภาพตามความสามารถของตนเองวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็กให้มีแข็งแรง คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน
ปลูกฝังให้เด็กเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน การปฏิบัติตนตามข้อตกลงเบื้องตน รวมทั้งความมีน้ำใจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »