โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

1 min read

ระดับปฐมวัยจัดให้มีการเรียนการสอนเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สัปดาห์ละ 5 ครั้ง ฝึกทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ฝึกการสนทนาโต้ตอบโดยใช้ภาษาง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เด็ก ๆ ให้ความสนใจในการเรียนรู้มีความสุขและสนุกสนานในการร่วมกิจกรรม

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »