โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ- เนตรนารีจิ๋ว

1 min read

วันที่ 31 มกราคม 2563 ระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ- เนตรนารีจิ๋ว ณ บริเวณโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำ มีระเบียบวินัย มีความอดทน และรู้จักการรอคอยอันเป็นทักษะพื้นฐานทางด้านสังคมของเด็ก

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »