โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมอาเซียนร่วมกับสัปดาห์ห้องสมุด

1 min read

วันที่ 6-7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  จัดฐานกิจกรรมอาเซียนร่วมกับสัปดาห์ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของกลุ่มอาเซียน และเผยแพร่ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับอาเซียน พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เกิดทักษะในด้านต่างๆ โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 มาประจำฐานกิจกรรมวันละ 3 คนดังนี้ นางสาวณัชชา เมฆลอย นางสาวจุฑามาศ  จันที  นายไชยบดินทร์  โภคินนิธิโชค  นางสาวภณกัญลักษมี  ธนาศักดิ์สิริกุล  นางสาวปณิณธร เทพปัญญา  และนายธนดล   ศรีสวัสดิ์

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »