โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมส่งเสริมปรชาธิปไตยในโรงเรียน

1 min read

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนขึ้น  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย เรียนรู้และปลูกฝังการดำเนินชีวิตในแบบอย่างที่ดี  มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  เคารพในสิทธิของผู้อื่น  ซึ่งนักเรียนได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานสภานักเรียนในปีการศึกษา 2565  คือ  นางสาวพิมพ์ลภัส  เจือจันทร์  ม.5/1

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »