โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

1 min read

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่  24 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ใช้ความคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ รวมทั้งสามารถใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะทางเทคโนโลยีตลอดจนทักษะการคิดขั้นสูงในการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม  โดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ดังนี้

          ระดับชั้น ป.1 - ป.3  กิจกรรม Fun coding science

          ระดับชั้น ป.4 - ป.6  กิจกรรม Amazing science

          ระดับชั้น ม.1 - ม.3  กิจกรรม Science Craft

          ระดับชั้น ม.4 - ม.6  กิจกรรม Science infographic

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »